ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.เข้าประชุมอธิบายและนำเสนอ (ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (ครั้งที่ 1)

คำสำคัญ


เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน ผอ.กลุ่มบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์
นายเดชา ห้องแสง เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนางสาวณัฐหทัย ผาคำ พนักงานราชการ
เข้าประชุมอธิบายและนำเสนอ (ร่าง)
แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (ครั้งที่ 1)
ณ ห้องประชุมแม็กโนเลีย 1
โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

ประเด็นพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ. ดังนี้

  • โครงการ 1.1 ผลักดันความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับชาติ
  • โครงการ 1.2 เสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติ
  • โครงการ1.4 ผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติ
  • โครงการ 1.5 ผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  • โครงการ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  • โครงการ 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ โซลูชัน และผลิตภัณฑ์
    ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมในประเทศ
    ทั้งนี้ จะมีการประชุมอธิบายและนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (ครั้งที่ 2) ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมแม็กโนเลีย 1 โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น