ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย

คำสำคัญ


วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนางสาวสรารัตน์ กิริยาเลิศ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย โดยมีนายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิการกรมสวัสดิการและสวัสดิภาพคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประธานได้ขอให้แต่ละหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ในเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา และได้ให้แนวคิดว่าในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้อยากจะปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็ก โดยเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัยเป็นต้นไป เพื่อที่จะได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านต่างๆ รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ที่จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า และคณะอนุกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะว่าอยากจะให้สถานสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนร่วมกันในเรื่องของการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดการคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย 4 หัวข้อ ดังนี้

  1. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  2. (ร่าง) คู่มือ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือก กิจกรรมสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  3. (ร่าง) คู่มือแนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนด กิจกรรมสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  4. รูปแบบวิธีการสมัคร กิจกรรมสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
    ทั้งนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว