ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1) “การพัฒนาศักยภาพพนักงานอัยการในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพด้านการคุ้มครองป้องกันอาชญากรรมและความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว”

คำสำคัญ


วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1) “การพัฒนาศักยภาพพนักงานอัยการในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพด้านการคุ้มครองป้องกันอาชญากรรมและความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จ.นนทบุรี

ในการอบรมสัมมนาได้มีการอธิปรายกันในประเด็นดังนี้

  1. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการคุ้มครอง ป้องกันอาชญากรรมและความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัว
  2. แนวทางการประสานงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองป้องกันอาชญากรรมและความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว
  3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ป้องกันอาชญากรรมและความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว
  4. บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการประสานงานกับสหวิชาชีพด้านการคุ้มครอง ป้องกันอาชญากรรม และความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว
  5. การทำงานกับเด็กในกระบวนการยุติธรรม
  6. การร่วมทำกลุ่มกิจกรรม “ฝึกภาคปฏิบัติและการอภิปรายสรุป”

โดยในการประชุมได้มีการอภิปรายกันในประเด็นปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนไม่สามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร จึงได้นำเรียนการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ในที่ประชุมว่า ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 7 ได้กำหนดว่า “สถานศึกษาที่มีนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให้นักเรียนนั้นออกจากสถานศึกษา เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา” และนอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทำคู่มือแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ เช่น การจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมเป็นรายบุคคล การอนุญาตให้นักเรียนหยุดพักการศึกษาในระหว่างการตั้งครรภ์ตามความเหมาะสม และการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของนักเรียน เป็นต้น และได้มีการแจ้งแนวปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สถานศึกษาถือปฏิบัติในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว