ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

คำสำคัญ


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ฯ นายกิติศักดิ์ สมบุญ นักวิชาการศึกษา และนางสาวน้ำเพชร ชูสง่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ความ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค โดยเลขาธิการ ป.ป.ส. (พล.ต.ท. ภานุรัตน์ หลักบุญ) เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานบูรณาการ ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ กรอบการดำเนินงาน เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด และวิเคราะห์แผนงาน โครงการสำคัญ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของรัฐบาลตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณต้องจัดทำคำขอ งปม. และจัดส่งสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป