ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพครู (ครูแคร์ใจ)

คำสำคัญ


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น – 16.00 น. ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมาย นายเดชา ปาณะศรี รองผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพครู (ครูแคร์ใจ) เพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
โดยมีประเด็นความสำคัญ ดังนี้
1.ปัญหาและสถานการณ์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทย
2.การปรับพฤติกรรมเชิงบวก
3.ทักษะการฟัง
4.การป้องกันความรุ่นแรงและการกลั่นแกล้งรังแกกันในโรงเรียน