ศป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมหารือทิศทางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คำสำคัญ


ในวันที่ 19 มกราคม 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมาย นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ฯ และนายกิติศักดิ์ สมบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือทิศทางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สพฐ. ร่วมกับสำนักงบประมาณ สพฐ. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. (นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง) เป็นประธานการประชุมฯ การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมโดยให้สำนักชี้แจงกิจกรรมของโครงการต่อสำนักงบประมาณ เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน