สพฐ. ส่งต่อพลังน้ำใจ มอบถุงยังชีพและสิ่งของบริจาค เยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2 ภารกิจในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

คำสำคัญวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.30 นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นำโดยนายเดชา ปาณะศรี รองผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นายประทวน เมืองงิ้วราย พนักงานธุรการ ส.4 นายธนาณัติ วงศ์ถามาตย์ นักวิชาการศึกษา และนายเทพบุตร ดาราเพ็ญ เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นำส่งสิ่งของบริจาคช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้
เวลา 12.50 นาฬิกา นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เดินตรวจดูตรงจุดที่เสียหายอันเกิดจากอุทกภัยรอบบริเวณโรงเรียน และรับฟังการนำเสนอบรรยายสรุปข้อมูลเหตุการณ์และสถานการณ์ และกล่าวให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านปะการัง โดยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวฝากข้อห่วงใยและกำลังใจจาก พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์อุทกภัย และกล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการแก้ไขสถานการณ์นี้ พร้อมได้มอบสิ่งของบริจาคบรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ ได้แก่
1.นางพาดีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
2.นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
3.พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)
4.นายพิษณุ พลธี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5.นายกมล รอดคล้าย ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6.นายภูธร จันทะพงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.นายคมกฤษ จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
8.นายจาตุรนต์ เอี่ยมโสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
9.นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
10.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการศึกษาเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
11.นายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
12.นายสุภาพ เต็มรัตน์ ผอ.สพม.ปัตตานี
13.นางสาวกุหลาย เกลี้ยงชุบ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต2
14.นายสุวิทย์ เจะโขะ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3
15.นายอดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลาเขต 1
16.นายเล็ก เกียรติขจรเดช รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1
17.นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
18.นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านปะการัง