ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. รวมพลังกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในการดูแลความปลอดภัย ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

คำสำคัญ


วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. รวมพลังกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในการดูแล รักษา ความปลอดภัยภายในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ สพฐ. จำนวน 16 คน
2) เจ้าหน้าที่ สพป.กทม , สพม.กทม 1, สพม.กทม.2 และข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 44 คน
3) เจ้าหน้าที่ พสน. ภาคีเครือข่าย จำนวน 12 คน
รวมมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ พสน. จำนวน 72 คน
***เวลา 09.30 นาฬิกา ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ที่มาปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. อาคาร สพฐ.1 ชั้น 1
***เวลา 11.00 นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอาหารกลางวัน ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ที่มาปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. อาคาร สพฐ.1 ชั้น 1
การปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังทั้ง 10 จุด เหตุการณ์ปกติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย