กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการเอกสาร
การกำชับ มาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียนเอกสาร
แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556เอกสาร
มาตรการกำกับติดตามและรายงานเหตุความไม่ปลอดภัย ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกสาร
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กรณี รถรับ-ส่งนักเรียนเอกสาร
มาตรการป้องกันการถูกหลอกเปิดบัญชีม้าของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกสาร
มาตรการการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเอกสาร
มาตรการกำกับติดตามและการตรวจสอบสภาพอาคารเรียนเอกสาร
มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเอกสาร
มาตรการการเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียนเอกสาร
มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566เอกสาร
มาตรการกำกับติดตามและรายงานเหตุความไม่ปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกสาร
มาตรการป้องกันภัยที่เกิดจากพายุฤดูร้อนเอกสาร
มาตรการป้องกันความปลอดภัยช่วยเทศกาลปีใหม่เอกสาร
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1-2563เอกสาร
มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนเอกสาร
มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็นเอกสาร
มาตรการเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเอกสาร
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการเอกสาร
มาตรการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง “สพฐ.รู้ทัน แบ่งปันแหล้งน้ำสู้ภัยแล้ง”เอกสาร
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติม)เอกสาร
แนวทางการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้า กรณีพบผู้ครอบครองหรือเสพหรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาเอกสาร
มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศธ 04001 ว1292เอกสาร
กำชับมาตรการปิดภาคเรียน 2-66 ศธ 04277 ว176เอกสาร