การประชุมบุคลากรศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567

คำสำคัญ


วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ เข้าร่วมพบปะและให้โอวาทแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการการประชุมบุคลากรศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสพฐ.2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 โดยมี ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมรับฟังโอวาทและแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเลขาธิการ กพฐ. และรองเลขาธิการ กพฐ.

ซึ่งเลขาธิการ กพฐ. ให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

  1. ให้ดำเนินงานตามหน้าที่ในคำสั่งประจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วน โดยยึดเป็นหลักการปฏิบัติงาน
  2. ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องสถิติย้อนหลัง 3 – 5 ปี เพื่อเป็นข้อมูลในการออกมาตรการการป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นหัวใจของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. การรายงานข่าวที่เกี่ยวกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรวดเร็ว หากมีการช่วยเหลือให้ครบขั้นตอนจะเป็นการรายงานข่าวที่สมบูรณ์ และขอชื่นชมในคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน
  4. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ให้ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รองเลขาธิการ กพฐ. ให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

  1. ให้ปรับโครงสร้างการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
  2. เนื่องจากบุคลากรของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษามีจำนวนจำกัด จึงขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกัน ภายในศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา และสามารถประสานกับหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับงานนั้น ๆ ได้
  3. การจัดตั้งห้องปฏิบัติการไว้สำหรับการรับแจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือ ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำหรับการประชุมบุคลากรศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ ได้หารือการขับเคลื่อนงานของสำนัก ดังนี้

  1. เรื่องการดำเนินงานของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรอบที่ผ่านมา จุดที่ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน
  2. การติดตาม เฝ้าระวังในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. การเฝ้าระวังเหตุและการออกตรวจสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567